Годишен план за јавни набавки во 2017 година на НУ Спомен куќа на Мајка Тереза – СКОПЈЕ