За музејот

КУСТОСИ

Андриана Јелиќ

Датум на раѓање

07.06.1981

Образование

1999 – 2005 Филозофски факултет, насока историја на уметност со археологија

Јазик

Англиски, Италијански, Српски

Контакт

andriana@memorialhouseofmotherteresa.com

02 3290 674

Драган Костиќ

Датум на раѓање

15.02.1963

Образование

1982 – 1986 Филoлошки факултет “Блаже Конески”

Јазик

Српски, Англиски, Француски, Италијански

Контакт

dragan@memorialhouseofmotherteresa.com

02 3290 674

Снежана Алексовска

Датум на раѓање

17.12.1990

Образование

2009 – 2013 Филoзофски факултет, насока археологија

Јазик

Англиски

Контакт

snezhana@memorialhouseofmotherteresa.com

02 3290 674

Цветанка Вучковска-Митовска

Датум на раѓање

27.09.1983

Образование

2003 – 2008 Филoзофски факултет, насока археологија

Јазик

Англиски, Германски

Контакт

cvetanka@memorialhouseofmotherteresa.com

02 3290 674