Годишен план за јавни набавки во 2016 година на НУ Спомен куќа на Мајка Тереза – СКОПЈЕ