Проекти

ПРЕДВИДЕНИ

Музејска дејност

Културен караван – патувачка изложба

Меѓународни проекти

Изложба „Мајка Тереза- Светица од Скопје, Светица на Светот“, Јапонија

Изложба „Мајка Тереза- Светица од Скопје, Светица на целиот Свет“, Полска