Заради транспарентност во работењето, Годишните сметки и плановите за јавни набавки на НУ „Спомен куќа на Мајка Тереза“ се секогаш доспапни за јавноста.