ЦУП – Центар за управување со промени

Го спроведува проектот – потикнување на доброто владеење и реформите во јавната администрација, кој е подржан од фондот NED (National Endowment For Democracy).

Една од активностите во проектот е фокусирана на следење на работата на раководните лица на институциите (директори и заменик директори) и управните и надзорните одбори во институциите од јавниот сектор, особено од аспект на надлежностите, испорака на услуги, начинот на избор, одлучувањето, трошење и сл.