Varëse me portret (Ana e Përparme) dhe Shtëpia Përkujtimore (Reversë)

Varëse me portret (Ana e Përparme) dhe Shtëpia Përkujtimore (Reversë)
Nikel
2,5х9 cm
120 denarë

19