Anëtarë të këshillit drejtues të IN Shtëpia përkujtimore e Nënës Terezë – Shkup:
Bekir Kubur – kryetar
Mamer Shabani – anëtar
Dragan Kostikj – Anëtar
Cvetanka Vuchkovska – Mitovska – anëtar