Për muzeun

KURATORË

Andriana Jeliq

Data e lindjes

07.06.1981

Arsimimi

2016  Magjistër i kulturologjisë, Instituti për lerërsi Maqedonase

1999 – 2005 Fakulteti i Filozofisë, drejtimi i historisë së artit me arkeologji

Gjuhë

Anglisht, italisht, serbisht

Kontakt

andriana@memorialhouseofmotherteresa.com

02 3290 674

Dragan Kostiq

Data e lindjes

15.02.1963

Arsimimi

1982 – 1986 Fakulteti Filozofik “Bllazhe Koneski”

Gjuhë

Serbisht, anglisht, frëngjisht, italisht

Kontakt

dragan@memorialhouseofmotherteresa.com

02 3290 674

Cvetanka Vuçkovska

Data e lindjes

27.09.1983

Arsimimi

2003 – 2008 Fakulteti Filozofik, drejtimi arkeologji

Gjuhë

Anglisht, gjermanisht

Kontakt

cvetanka@memorialhouseofmotherteresa.com

02 3290 674

Snezhana Aleksovska

Data e lindjes

17.12.1990

Arsimimi

2009 – 2013 Fakulteti Filozofik, drejtimi arkeologji

Gjuhë

Anglisht

Kontakt

snezhana@memorialhouseofmotherteresa.com

02 3290 674